วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

แนะนำโปรแกรม Flip Album

แนะนำโปรแกรม Flip Album 6.0 Pro  
 
หมายเลข 1  แถบชื่อ (Title bar)  หมายถึง  แถบแสดงชื่อของโปรแกรมที่เปิดใช้งานอยู่
หมายเลข 2  แถบเมนูคำสั่ง (Menu bar) หมายถึง  แถบคำสั่งต่าง ๆ เมื่อคลิกแล้วจะมีคำสั่งย่อยให้เลือก
หมายเลข 3 แถบเครื่องมือ  (Toolbar)  หมายถึง  แถบที่รวบรวมเครื่องมือต่าง ๆ ที่ต้องการใช้งาน
หมายเลข 4 รูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  (E-book) หมายถึง  อัลบั้มภาพหรือรูปแบบของหนังสือที่
                   เลือกใช้งาน
หมายเลข  5  แถบสถานะ  (Status bar) หมายถึง  แถบแสดงรายละเอียดและสถานการณ์ทำงานของ
                    โปรแกรม
ส่วนประกอบของแถบเครื่องมือ (Toolbar)

แนะนำแถบรายการคำสั่ง (Menu Bar) หรือแถบเมนู
           


 New Book       หมายถึง  การสร้างหนังสือเล่มใหม่
 Open  Book    หมายถึง  การเปิดหนังสือที่มีการสร้างไว้แล้ว
 Start Wizard   หมายถึง  การใช้เครื่องมือช่วยในการสร้างหนังสือ
 Save              หมายถึง การบันทึกหนังสือที่ได้สร้างใหม่
 Save As...      หมายถึง  การบันทึกหนังสือที่ได้สร้างไว้แล้ว และต้องการบันทึกหรือเปลี่ยนชื่อใหม่
 Upload to Web ...  หมายถึง  การนำหนังสือที่สร้างขึ้นไปไว้บนเว็บไซด์
 Send  as  Email... หมายถึง การนำหนังสือที่สร้างผ่านทาง E-mail
 Add Book to  www.Fliplibrary.com... หมายถึง การเพิ่มหนังสือเข้าไปไว้ที่เว็บไซด์ www.Fliplibrary.com
 Online Update  หมายถึง  การปรับปรุงโปรแกรมให้เป็นปัจจุบันเมื่อมีเวอร์ชั่นใหม่แบบออนไลน์
Print  หมายถึง  การสั่งพิมพ์
Exit  หมายถึง  การออกจากโปรแกรม

 
New Folder...  หมายถึง  การสร้างที่เก็บงานใหม่
Open Folder...  หมายถึง  การเปิดงานที่เก็บไว้แล้ว
Delete Folder...  หมายถึง  การลบงานที่สร้างไว้แล้ว
Copy  From...  หมายถึง  การคัดลอกข้อมูลจากที่อื่น
Move  To    หมายถึง  การเคลื่อนย้ายงานไปที่อื่น
Rename  หมายถึง  การเปลี่ยนชื่อ
Delete   หมายถึง  การลบ
                                                                        - selection  หมายถึง การเลือกวัตถุต่าง ๆ

  Insert  Annotation  หมายถึง  การแทรกกรอบข้อความ
  Insert Multi-Media Object...  หมายถึง  การแทรกสื่อมัลติมีเดีย
  Insert  Clip  Art...  หมายถึง  การแทรกรูปภาพ
  Insert  Page  หมายถึง  การแทรกหน้าหนังสือ
  Delete  Page  หมายถึง  การลบหน้าหนังสือ
  Page  Properties...  หมายถึง  การกำหนดค่าคุณลักษณะของหนังสือ
  Customize  Contents...  หมายถึง การปรับเปลี่ยนรูปแบบ  ข้อความ  ขนาดตัวอักษร 
  ในหน้า    Contents
  Customize  Index...  หมายถึง  การปรับเปลี่ยนรูปแบบ  ข้อความ  ขนาดตัวอักษร
  ในหน้า  Index
  Zoom  หมายถึง  การมองแบบขยาย
  Entire  Book  หมายถึง  การกำหนดรูปแบบหนังสือให้เป็นหน้าเดียวหรือสองหน้า
  Left  Page  หมายถึง  การกำหนดรูปแบบให้เห็นเฉพาะด้านซ้าย
  Right  Page  หมายถึง  การกำหนดรูปแบบให้เห็นเฉพาะด้านขวา
  Thumbnail  Size  หมายถึง  การกำหนดรูปในหน้า Overview
  Sort  Page  หมายถึง  การกำหนดการจัดเรียงหน้า
  Show  Grid  หมายถึง  การกำหนดให้แสดงตาราง
  Show  Ruler  หมายถึง  การกำหนดให้แสดงไม้บรรทัด
  Stop  หมายถึง  การหยุด
  Refresh  หมายถึง  การแสดงผลค่าปัจจุบันของการทำงาน
  Toolbar  หมายถึง  การกำหนดให้แสดงแถบเครื่องมือ
  Window  Frame  หมายถึง  การกำหนดให้แสดงแถบเมนูและแถบเครื่องมือ

  Overview  หมายถึง  การเปิดไปที่หน้า  Overview
  Contents  หมายถึง  การเปิดไปที่หน้าสารบัญ
  First  Page  หมายถึง  การเปิดไปที่หน้าแรก
  Index  หมายถึง  การเปิดไปที่หน้าดัชนี
  Front  Cover  หมายถึง  การเปิดไปที่ปกหน้า
  Back  Cover  หมายถึง  การเปิดไปที่ปกหลัง
  Back  หมายถึง  การเปิดไปที่หน้าที่เรียกดูครั้งสุดท้าย
  Forward  หมายถึง  การเปิดไปที่หน้าถัดไป
  Left  หมายถึง  การเปิดไปที่หน้าซ้าย
  Right  หมายถึง  การเปิดไปที่หน้าขวา
  Page  no...  หมายถึง  การเปิดโดยระบุเลขหน้า
  File  Name...  หมายถึง  การเปิดตามชื่อที่ระบุ
Flip  to  Bookmarked  Page  หมายถึง  การเปิดไปหน้าที่คั่นไว้
Add  หมายถึง  การเพิ่มที่คั่นหนังสือ
Remove  หมายถึง  การลบที่คั่นหนังสือ
Define  Bookmark  Style  หมายถึง  การกำหนดรูปแบบที่คั่นหนังสือ
Auto  Size  หมายถึง  การกำหนดรูปแบบหนังสือให้มีรูปแบบเดียวกันทั้งหมด
Clear  All  Bookmarks  หมายถึง  การยกเลิกที่คั่นหนังสือออกทั้งหมด
Flip  to  Marked  Page  หมายถึง  การเปิดไปยังหน้าที่ทำเครื่องหมายคั่นไว้
Add   หมายถึง  การเพิ่มเครื่องหมายคั่นหนังสือ
Remove  หมายถึง  การลบเครื่องหมายคั่นหนังสือ
Define  Marker  Style  หมายถึง  การเลือกรูปแบบที่กำหนดไว้
Clear  All  Markers  หมายถึง  การยกเลิกเครื่องหมายที่คั่นหนังสือออกทั้งหมด

  Add  to  Favorites...  หมายถึง  การเพิ่มชื่อหนังสือที่ต้องการเก็บไว้
  Organize  Favorites...  หมายถึง  การจัดการในส่วน  Favorites
  www.fliplibrary.com  หมายถึง  การแสดง  Home  ที่กำหนดไว้ในเว็บไซด์

 Flipping  Control...  หมายถึง  การควบคุมการพลิกหน้า
Auto  Flipping  หมายถึง  การตั้งค่าให้โดยแสดงผลอัตโนมัติ
Slide  Show  หมายถึง  การตั้งค่าให้แสดงผลแบบสไลด์
Create  Theme  หมายถึง  การสร้างรูปแบบสำเร็จรูปใหม่

Create  Album  CD  หมายถึง  การนำหนังสือที่สร้างแล้วลงแผ่นซีดี
Import  CD  Marker 1.x Album  หมายถึง  การนำเข้าหนังสือจากแผ่นซีดี
Export  Album  for  TV  Viewing  หมายถึง  การนำหนังสือที่สร้างแล้วไปสร้างลงแผ่นซีดีสามารถเปิดดูได้จากโทรทัศน์ผ่านเครื่องเล่นซีดี
 Book  Binder  หมายถึง  การเลือกรูปแบบใส่ห่วงหนังสือ
 Enable  Background  Music  หมายถึง  การกำหนดเพลงประกอบ
 Set  Flipping  Speed  หมายถึง  การตั้งค่าการเปิดพลิกหนังสือ
 Set  Auto  Flipping...  หมายถึง  การตั้งค่าการแสดงผลอัตโนมัติ
 Set Slide Show...  หมายถึง  การตั้งค่าแบบสไลด์
 Set Theme  หมายถึง  การตั้งต่ารูปแบบสำเร็จรูป
 Set  Book  Options  หมายถึง  การตั้งค่าการกำหนดรูปแบบหนังสือ
 Set  Preferences  หมายถึง  การตั้งค่าการแสดงผล
 Refresh  Thumbnails  หมายถึง  การเรียกดูภาพปัจจุบันจาก Overview
 Clear  History  หมายถึง  การลบรายการที่เรียกใช้แถบเมนู
Contents  หมายถึง  หัวข้อคู่มือการใช้งานโปรแกรม
Order  online  หมายถึง  การสั่งซื้อโปรแกรมแบบออนไลน์
Registration  หมายถึง  การลงทะเบียนผลิตภัณฑ์
More  Information  หมายถึง  การค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมผ่านทางอินเตอร์เน็ต
User  Forum  หมายถึง  การร่วมแสดงความเห็นผ่านทางอินเทอร์เน็ต
About  หมายถึง  รายละเอียดของโปรแกรม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น